Friday, November 16, 2012

Nõuanded kortermaja renoveerimisel.

**

Nõuanded kortermaja renoveerimisel.

Korteriühistu abiAutor: Veiko RistissaarMajandusareng on taas ülesmäge liikumas, tuues renoveerijatele kaasa buumi ajal valitsenud probleemid – pakkujate vähesus ning kvaliteedi ja hindade suur kõikuvus. Sellistes tingimustes on kõige nutikam sobivate partnerite leidmiseks kasutada spetsialiseerunud hankekeskkonna abi. Näiteks Mercelli keskkonnas avaldatud hangete arv näitab võrreldes eelmise aastaga selget kasvu. 99 korteriühistu poolt avaldati möödunud aastal 142 hanget. Riigi- ja eraettevõtete ehitusvaldkonna teateid oli aga 3982, mis teeb meie keskkonna tõsiseltvõetavate ettevõtete igapäevaseks töövahendiks. Võrreldes aga eelmise aastaga on tänavu pakkumiste saamine märksa keerukam. Peamine põhjus – ehitusturu aktiviseerumine nii Eestis kui ka naaberriikides. Pole harvad juhused, kui ühistu on iseseisvalt saanud kõigest ühe pakkumise, millel on küsitava väärtusega hind. Avalik konkurss aitab siinkohal saada tõsiseltvõetavaid pakkumisi ja konkurentsi, sest enamus uue aja firmadest liiguvad just hankekeskkondades. Nõuanded korteriühistule Korteriühistu seisukohalt on kõige olulisem enne ehituspakkumiste küsimist vormistada korralik lähteülesanne. Pädevate pakkumiste saamiseks tuleks tähelepanu pöörata detailide esitamisele ja korrektsusele. Pooliku ja vähese infoga hangetele on tagasiside ebapiisav ning saadud pakkumised ei pruugi olla sobivad. Võrdlusmomendi sissetoomiseks on oluline asjatundja poolt koostatud projekt. Ka Kredexi renoveerimistoetuse taotlemine toimub energiaauditi järelduste ja koostatud ehitusprojekti põhjal. Teiseks oluliseks aspektiks on omanikujärelevalve kaasamine kohe projekti alguses. Omanikujärelevalve teadmisi saab ühistu kasutada suhtlusel projekteerija ja ehitajaga, kuid tasub meeles pidada, et vastavalt seadusandlusele peab vastava teenuse pakkuja olema sõltumatu projekteerijast, ehitajast ja ehitusmaterjalide tarnijast. Nõuanded pakkujale Pakkuja peaks näitama aktiivselt huvi projekti vastu ja koostama oma pakkumise tingimustele vastavalt ning võimalikult arusaadavalt. Arvestada tuleks, et ühistul puuduvad süvateadmised ehitusest , seega initsiatiiv detailide täpsustamise osas võiks olla pakkujal. Üldjuhul tagab konkursi võidu mitte niivõrd madalaim pakkumine, kuivõrd tellija soovidest arusaamine. Neli vajalikku sammu Esiteks tuleks oma sooviga pöörduda kohaliku omavalitsuse (KOV) poole taotlusega väljastada projekteerimise tingimused, milles määratakse ära, millised tööd on lubatud. Näiteks Tallinnas enam viilkatust lamekatusele ehitada ei lubata. Teiseks tuleb läbi viia avalik konkurss nii energiaaudiitori, projekteerija, omanikujärelevalve kui ka hiljem ehitaja leidmiseks. Konkursse saab korraldada hankekeskkondades, mis lisaks konkurentsi loomisele aitavad kokku hoida aega. Eelistada tuleks suurema hankemahuga keskkondi, kus suhtlus pakkuja ja tellija vahel pole tõkestatud. Mercell suhtleb omalt poolt parema tulemuse saavutamiseks kõigi asjaosalistega. Samas, kui passiivsed hankekeskkonnad toimivad vaid hangete avaldmise kohana, jättes suhtluse piiratuks. Viimane teeb olukorra küllaltki keeruliseks, sest puudub võimalus täpsustusteks ja pakkujate taustakontrolliks. Kolmandaks tuleb valida parim pakkuja. Juhul, kui saate hulgaliselt pakkumisi, tasuks kaaluda kahe etapilist pakkumist – esmalt viia läbi avalik konkurss ja järgnevalt võtta detailsemad pakkumised kolmelt kõige sobivamalt ettevõttelt. Arvestada tuleks maksetingimusi, tähtaega, garantiid, kohtumisel tehtud tähelepanekuid ning pakkujate renomeed (mis tugineb varem tehtud töödele ja nende klientide tagasisidele). Pakkumiste hindamisel saate kasutada ka omanikujärelevalve kompetentse. Neljandaks on eduka ehitustöö puhul ülioluline korrektne asjaajamine. Soovitatav on kõik ühistu üld- ja juhatuse koosolekud ning kohtumised ehitajaga protokollida. Ka töövõtuleping tuleks koostada ühistu, mitte töövõtja põhjale. Pole harvad juhtumid, kus lepingus seisev on erinev eelnevalt kokkulepitule. Tihtipeale lõppeb selline apsakas lisaraha maksmisega tööde eest, mis olid eeldatavalt hinna sees. Veiko Ristissaar on Mercell Estonia OÜ turundusspetsialist. Info tel. 683 6785, E-post: eesti@mercell.com