Tuesday, December 25, 2012

Ehitiste tuleohutus.

**


Esten OÜ Address: 76901 Klooga mnt 10b-17, Tabasalu, Harjumaa,Estonia. Telefon: 372-503-9015.

vastavalt Eesti Standardi EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ütleb ,et tuldtõkestavaid klaastarindeid on kahte tüüpi:tihedus nõuet (E) täitvad tarindid ja tiheduse ning soojust isoleerivad nõuded (EI) täitvad tarindid.Klaastarindi tulepüsivus sõltub tarindist kui tervikust,heakskiit puudutab valmis tarindit koos kõikide komponentidega.Klaasi omadustele lisaks on tähtis raamistus ja paigaldusviis.Klaasimisel tuleb kasutada klaasi tootja poolt heaks kiidetud kinnitusviise ja materjale. Tihedusnõuet täitvad klaastarindid (E) lasevad läbi soojuskiirgust soojusisolatsiooni võime puudumist väljendatakse kasutades tarindi märgistuses ainult tähte(E)(tihedus,terviklikkus) koos tulepüsivusajaga (näiteks E30).Nende tarindite puhul siirdub soojus läbi tarindi otse suunas kiirguse teel igale poole nagu valgus.Mida suurem on kiirgav pind,seda suuremaks kujuneb soojuskiirguse tihedus (soojuskiirguse intensiivsus kW/m2).Samuti mida lähemalt klaastarindi suhtes läbiva soojuskiirguse tihedust kontrollitakse,seda suurem see on.Nendele tarinditele on vajalik määrata suuruse piirang ja ohutuskuja,evakuatsioonitee liikumisrajast ning süttivatest materjalidest. Tihedust ja soojusisolatsiooni nõuet (EI) täitvates klaastarindites (EI) ei ole soojuskiirgust vaja mõõta,neid loetakse soojuskiirguse nõuet täitvateks. Tuletõkkeklaasist tarindeid saab kasutada ilma ohutuskuja nõudeta nagu iga muid tuletõkkesektsiooni moodustavad tarindit.Tuletõkkeklaasiga saavutatav tulepüsivus võib olla üldjuhul kuni EI 120. Tihtipeale projektis ei ole arvestatud,et vastavalt Eesti Standardi EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ütleb, et tuletõkkeuks kinnitatakse tugevalt ümbritsevate tarindite külge ning piida ja ümbritsetavate tarindite vaheline pragu tihendatakse vähemalt A2-klassi kuuluvate tihendusmaterjalidega,kui tihendusmaterjalitootja poolsed juhised ei luba muud. Vastavalt Eesti Standard EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ütleb,et tuletõkkeuks peab olema iseenesest sulguv ja riivistuv. Vastavalt Eesti Standardi EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ütleb,et projektis peaks lahendust leidma ukse lehe ja põranda vaheline pragu ja selle ümber põranda materjali A2Fl kasutamine. Juhtub ka seda,et projektis pole detailiseeritud Eesti Standardi EVS 812-7:2008. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus, nõue ohutuskuja kohta,kui klaasuks suundub otse evakuatsiooniteele.

Wednesday, December 12, 2012

November 2012.oli aktsiaturgudel üllatavalt sündmustevaene.

**


Rahulik lõpp edukale aastale November oli aktsiaturgudel üllatavalt sündmustevaene, kuna suvel toimunud tugeva ralli hoog on raugenud ja turud on võtmetähtsusega poliitiliste otsuste ootuses konsolideerunud. Turge ei mõjutanud oluliselt ka eelmisel kuul toimunud USA presidendivalimised ja mõnevõrra pettumust valmistanud kolmanda kvartali tulemuste teatamise hooaeg, ning turud on kogu sügise jooksul liikunud külgsuunas. Meie koduturge vaadates lõpetasid nii Uue Euroopa kui Venemaa aktsiaindeksid kuu enam-vähem samal tasemel, kus nad seda alustasid. Stoxx EU Enlarged TR indeks tõusis 1,6% ja MSCI Russia TR langes 0,5%. Samal ajal jäi meie Uue Euroopa ja Venemaa Top Picksi fondide tootlus indeksitele mõõdukalt alla, kuu tootlusteks jäi vastavalt -0,4% ja -2,6%. 2012. aasta algusest saati ning kolme aasta tootlust vaadates on meie fondidel läinud väga hästi, seda nii indeksitega kui sarnaste fondidega võrreldes. Mõlemal fondil on jätkuvalt kõrgeim 5-tärni reiting Morningstarilt, ning nad on viimase kolme aasta arvestuses kindlalt sarnaste fondide pingeridade absoluutses tipus. Tulevikku vaadates usume, et investorid hakkavad võrreldes Lääne Euroopaga järjest rohkem tähelepanu pöörama kõrgema kasvupotentsiaali ja madalama võlatasemega Ida Euroopale. Võttes ka arvesse, et Uue Euroopa aktsiaturg kaupleb peaaegu 50%-lisel allahindlusel (P/B kordaja) oma 10 aasta keskmise taseme suhtes, ootame huvi kasvu jätkumist selle regiooni vastu nii sel kui ka järgneval aastal. Tähelepanuväärne on ka see, et Venemaa aktsiad kauplevad praegu väga lähedal kõigi aegade suurimale allahindlusele (üle 50%) MSCI Emerging Markets indeksi suhtes. Samal ajal pingutab valitsus märgatavalt selle nimel, et reformida Venemaa kapitaliturge ja vähendada allahindlust teiste arenevate turgude suhtes. Usume, et arvestades väga madalaid valuatsioonitasemeid ja üldist negatiivset suhtumist Vene aktsiatesse, on pikaajalistel investoritel praegu suurepärane võimalus siseneda Venemaa aktsiaturule.

Heiti Riisberg

Friday, November 16, 2012

Nõuanded kortermaja renoveerimisel.

**

Nõuanded kortermaja renoveerimisel.

Korteriühistu abiAutor: Veiko RistissaarMajandusareng on taas ülesmäge liikumas, tuues renoveerijatele kaasa buumi ajal valitsenud probleemid – pakkujate vähesus ning kvaliteedi ja hindade suur kõikuvus. Sellistes tingimustes on kõige nutikam sobivate partnerite leidmiseks kasutada spetsialiseerunud hankekeskkonna abi. Näiteks Mercelli keskkonnas avaldatud hangete arv näitab võrreldes eelmise aastaga selget kasvu. 99 korteriühistu poolt avaldati möödunud aastal 142 hanget. Riigi- ja eraettevõtete ehitusvaldkonna teateid oli aga 3982, mis teeb meie keskkonna tõsiseltvõetavate ettevõtete igapäevaseks töövahendiks. Võrreldes aga eelmise aastaga on tänavu pakkumiste saamine märksa keerukam. Peamine põhjus – ehitusturu aktiviseerumine nii Eestis kui ka naaberriikides. Pole harvad juhused, kui ühistu on iseseisvalt saanud kõigest ühe pakkumise, millel on küsitava väärtusega hind. Avalik konkurss aitab siinkohal saada tõsiseltvõetavaid pakkumisi ja konkurentsi, sest enamus uue aja firmadest liiguvad just hankekeskkondades. Nõuanded korteriühistule Korteriühistu seisukohalt on kõige olulisem enne ehituspakkumiste küsimist vormistada korralik lähteülesanne. Pädevate pakkumiste saamiseks tuleks tähelepanu pöörata detailide esitamisele ja korrektsusele. Pooliku ja vähese infoga hangetele on tagasiside ebapiisav ning saadud pakkumised ei pruugi olla sobivad. Võrdlusmomendi sissetoomiseks on oluline asjatundja poolt koostatud projekt. Ka Kredexi renoveerimistoetuse taotlemine toimub energiaauditi järelduste ja koostatud ehitusprojekti põhjal. Teiseks oluliseks aspektiks on omanikujärelevalve kaasamine kohe projekti alguses. Omanikujärelevalve teadmisi saab ühistu kasutada suhtlusel projekteerija ja ehitajaga, kuid tasub meeles pidada, et vastavalt seadusandlusele peab vastava teenuse pakkuja olema sõltumatu projekteerijast, ehitajast ja ehitusmaterjalide tarnijast. Nõuanded pakkujale Pakkuja peaks näitama aktiivselt huvi projekti vastu ja koostama oma pakkumise tingimustele vastavalt ning võimalikult arusaadavalt. Arvestada tuleks, et ühistul puuduvad süvateadmised ehitusest , seega initsiatiiv detailide täpsustamise osas võiks olla pakkujal. Üldjuhul tagab konkursi võidu mitte niivõrd madalaim pakkumine, kuivõrd tellija soovidest arusaamine. Neli vajalikku sammu Esiteks tuleks oma sooviga pöörduda kohaliku omavalitsuse (KOV) poole taotlusega väljastada projekteerimise tingimused, milles määratakse ära, millised tööd on lubatud. Näiteks Tallinnas enam viilkatust lamekatusele ehitada ei lubata. Teiseks tuleb läbi viia avalik konkurss nii energiaaudiitori, projekteerija, omanikujärelevalve kui ka hiljem ehitaja leidmiseks. Konkursse saab korraldada hankekeskkondades, mis lisaks konkurentsi loomisele aitavad kokku hoida aega. Eelistada tuleks suurema hankemahuga keskkondi, kus suhtlus pakkuja ja tellija vahel pole tõkestatud. Mercell suhtleb omalt poolt parema tulemuse saavutamiseks kõigi asjaosalistega. Samas, kui passiivsed hankekeskkonnad toimivad vaid hangete avaldmise kohana, jättes suhtluse piiratuks. Viimane teeb olukorra küllaltki keeruliseks, sest puudub võimalus täpsustusteks ja pakkujate taustakontrolliks. Kolmandaks tuleb valida parim pakkuja. Juhul, kui saate hulgaliselt pakkumisi, tasuks kaaluda kahe etapilist pakkumist – esmalt viia läbi avalik konkurss ja järgnevalt võtta detailsemad pakkumised kolmelt kõige sobivamalt ettevõttelt. Arvestada tuleks maksetingimusi, tähtaega, garantiid, kohtumisel tehtud tähelepanekuid ning pakkujate renomeed (mis tugineb varem tehtud töödele ja nende klientide tagasisidele). Pakkumiste hindamisel saate kasutada ka omanikujärelevalve kompetentse. Neljandaks on eduka ehitustöö puhul ülioluline korrektne asjaajamine. Soovitatav on kõik ühistu üld- ja juhatuse koosolekud ning kohtumised ehitajaga protokollida. Ka töövõtuleping tuleks koostada ühistu, mitte töövõtja põhjale. Pole harvad juhtumid, kus lepingus seisev on erinev eelnevalt kokkulepitule. Tihtipeale lõppeb selline apsakas lisaraha maksmisega tööde eest, mis olid eeldatavalt hinna sees. Veiko Ristissaar on Mercell Estonia OÜ turundusspetsialist. Info tel. 683 6785, E-post: eesti@mercell.com

Wednesday, September 26, 2012

mille alusel hinnatakse eluruumi heakorrastuse taset?

**
Tihti küsitaks, mille alusel hinnatakse eluruumi heakorrastuse taset?
Hetkel kehtiv Vabariigi Valitsuse määrus 04.02.2005.a. eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamise kohta,näeb ette,et:
-Eluruum peab vastama siseministri 3. juuli 1998. a määruses nr 25 "Tuleohutuse üldnõuded" (RTL 1998, 226/227, 915) toodud nõuetele. Tule ja suitsu tekkimine ja levimine elamus peab olema piiratud. Inimestel peab olema tulekahju (või muu õnnetuse) puhul eluruumist väljapääsemise võimalus või neid peab saama päästa muude abinõude rakendamisega.
-Eluruum peab võimaldama inimesele selles ööpäevaringse viibimise.
-Eluruumil peab olema teistest eluruumidest eraldi sissepääs ukse kaudu ja eluruumi igal elu-, töö- ja magamistoal ning eraldi ruumis paikneval köögil peab olema vähemalt üks uks.
-Uste miinimummõõtmed:
1) laius:
välisuksed 0,9 m
sise- ja rõduuksed 0,7 m
vannitoa, WC uksed 0,6 m
2) kõrgus 2 m
-Eluruumi iga elu-, töö- ja magamistoa põrandapindala peab olema vähemalt 8 m2, toa laiuse (vastasseinte vaheline kaugus) alammäär 2,4 m, vähim kõrgus 2,5 m, ühepereelamutes 2,3 m.
-Katusekorruse kaldseintega toas peab vähim kõrgus olema tagatud vähemalt toa poole põrandapinna ulatuses.
-Eluruumi igal elu-, töö- ja magamistoal ning eraldi ruumis paikneval köögil peab olema vähemalt üks lahtikäiv aken, mis annab võimaluse ruumide tuulutamiseks ning tagab nendes piisava loomuliku valgustuse. Akna ja põranda pindala suhe ei tohi olla väiksem kui 1:8.
-Eluruumis peab olema loomulik või mehaaniline ventilatsioon, mis tagab inimese elutegevuseks vajaliku õhuhulga ja selle ringluse. Õhu liikumise kiirus eluruumis, eluruumi maht ühe inimese kohta, keemiliste ja bioloogiliste ühendite sisalduse piirkontsentratsioon siseõhus peab olema tagatud vastavalt Eestis kasutatavatele normidele.
-Õhu temperatuur eluruumis peab olema optimaalne, looma inimesele hubase soojatunde ning aitama kaasa tervisliku ja nõuetekohase sisekliima tekkimisele ja püsimisele. Kaugküttevõrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis ei tohi siseõhu temperatuur inimeste pikemaajalisel ruumis viibimisel olla alla 18º C, lubatav temperatuuri ülempiir tuleb määrata Eestis kasutatavate sisekliima normide alusel.
-Õhuniiskus eluruumis peab olema piires, mis ei kahjusta inimeste tervist, väldib veeauru kondenseerumist ning ei tekita niiskuskahjustusi. Eluruumi siseõhu optimaalne niiskus on 40-60 protsenti.
-Eluruum peab olema varustatud klosetiga või selle puudumisel kloseti kasutamise võimalusega samas hoones või hoone teenindamiseks määratud maa-alal.
-Eluruum peab olema tagatud külma vee saamise võimalusega samas hoones või hoone teenindamiseks määratud maa-alal. Vesi peab vastama EVS 663-1995 "Joogivesi" nõuetele.
-Müra eluruumis ei tohi ületada päeval 40 detsibelli ja öösel 30 detsibelli.